De Stichting Vliegramp Tripoli is op 19 juli 2011 bij notariële acte te Den Haag opgericht en heeft haar zetel in Heemstede.De stichting heeft ten doel de lotgenoten van de vliegramp te helpen bij het verwerken, het herdenken van de traumatische ervaring en het behartigen van hun belangen in de meest ruime zin van het woord.

Om het genoemde doel te bereiken beoogt de stichting zich onder andere bezig te houden met de volgende activiteiten: Het lotgenotencontact te bevorderen, onder andere via bijeenkomsten, besloten websites en andere ter beschikking zijnde middelen. Het realiseren van een monument. Het onderhouden van contacten met deskundigen, instanties, overheden en media, met name gericht op de stimulering van waarheidsvinding rondom de oorzaak van de vliegramp.

De doelgroep van lotgenoten bestaat naar schatting uit een groep van enkele honderden personen direct betrokkenen en een veel grotere groep van indirect betrokkenen. De stichting blijft in contact met de nabestaanden via het register van lotgenoten. Aanmelding voor dit register is mogelijk, maar wel onder voorwaarden. Stuur een bericht indien u meer wilt weten. Het actuele beleidsplan van de stichting is via bijgaande link te downloaden.

De organisatie van de Stichting Vliegramp Tripoli

De stichting kent een statutair benoemd bestuur. Het bestuur bestaat uit Toine van de Sande (voorzitter), Siemen Lenos (secretaris) en Tom Gruintjes (penningmeester). Ook zijn een aantal nabestaanden actief als vrijwilliger voor de stichting. Op verzoek zijn hun namen niet genoemd, maar u kunt zich voorstellen dat het bestuur bijzonder belang hecht aan de bijdragen van deze mensen.

Wat heeft de stichting sinds de oprichting reeds gedaan?

De stichting heeft sinds de oprichting de organisatie van de jaarlijkse herdenking op zich genomen. Tevens heeft de stichting een online podium gecreëerd waar de geregistreerde nabestaanden met elkaar in contact kunnen komen en informatie kunnen delen, waaronder films en foto's. De stichting is op de achtergrond zeer actief geweest om het proces rondom publicatie van het rapport rondom de oorzaak te stroomlijnen in nauwe samenwerking met de overheid. De stichting heeft verder een internationaal monument opgericht voor alle slachtoffers. En de stichting heeft in nauwe samenwerking met derden mogelijk gemaakt dat zes jaar naar de ramp nog foto's en films zijn gevonden op zwaar beschadigde informatiedragers.

De financiering van de Stichting Vliegramp Tripoli

De stichting kent geen inkomsten anders dan giften van derden of eventuele bijdragen vanuit subsidie aanvragen. Wij kunnen u verzekeren dat de stichting er alles aan doet om geen of zo laag mogelijke kosten te maken. Helaas neemt dat niet weg dat wij altijd op zoek zijn naar bijdragen, misschien ook die van u. Zo zoeken wij altijd naar de beste mogelijkheden om activiteiten met lotgenoten te organiseren/financiëren (ongeveer EUR 1500 per jaar), onderhoud van het monument mogelijk te houden (ongeveer EUR 1000 per jaar) en te regelen dat er uiteindelijk, als het in Libië rustiger is, daar een gepast monument te plaatsen.

Heeft u mogelijkheden, financieel, in natura, in kennis of gewoon in tijd om bij te dragen aan de nabestaanden van de vliegramp in Tripoli, neem dan gerust contact op. Stichting Vliegramp Tripoli is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en biedt derhalve mogelijkheden om fiscaal vriendelijk te doneren. Het beloningsbeleid van de stichting is als volgt: bestuurskosten kosten van locatie, reiskosten en administratieve kosten. Bestuurders ontvangen geen salaris of andere vergoedingen anders hiervoor genoemd. Vrijwilligers ontvangen o nkostenvergoeding voor reiskosten en kosten van locatie. Zie ook relevante documenten beschikbaar via bijgaande link .

U kunt ook vriend van de stichting worden door een jaarlijkse bijdrage te doen. Neem hiervoor contact op met het bestuur via info@stichtingvliegramptripoli.nl .

Partners van de Stichting Vliegramp Tripoli

Veel instellingen en andere partijen zijn van onschatbare waarde voor de stichting. Een aantal willen wij graag met naam noemen:

Al vanaf de oprichting van het monument is Monuta van onschatbare waarde voor de stichting geweest. Met raad en daad heeft zij ons bijgestaan. Tevens kunnen we voor de jaarlijkse herdenking rekenen op het gebruik van de faciliteiten van Monuta op begraafplaats Noorderveld. Met bijzonder persoonlijke en warme aandacht verzorgt Monuta de begeleiding van de herdenking, wat de nabestaanden altijd een gastvrij en bijzonder prettig gevoel geeft.

www.monuta.nl


Het Fonds Slachtofferhulp is een goed doel dat zorgt dat er geld beschikbaar is voor adequate hulp aan slachtoffers. Denk aan slachtoffers van seksueel misbruik, van huiselijk geweld en mensen bij wie is ingebroken. Maar ook aan hen die betrokken waren bij een ongeval, een ramp of het slachtoffer werden van een medische fout. Voor al diegenen is er het Fonds Slachtofferhulp en de tientallen organisaties die zij steunt.

Een van de speerpunten is het mogelijk maken van lotgenotencontact tussen slachtoffers en/ of nabestaanden. Om die reden steunt het Fonds Slachtofferhulp de Stichting Vliegramp Tripoli. Het Fonds Slachtofferhulp heeft de website van de stichting gefinancierd en financiert de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de vliegramp in Tripoli.

www.fondsslachtofferhulp.nl | twitter.com/FondsSH
Het Monuta Charity Fund draagt bij aan initiatieven die erop gericht zijn om mensen te ondersteunen in de moeilijke periode vlak voor of na het overlijden van een dierbare. Zij doet dit door steun te verlenen aan lokale en specifieke projecten gericht op zorg voor nabestaanden. Het Monuta Charity Fund heeft de Stichting Vliegramp Tripoli geholpen bij het oprichten van het gedenkingsmonument voor alle nabestaanden en betrokkenen. Door deze steun heeft de stichting een plek voor herdenken en herinneren gerealiseerd.

Monuta Helpt website (voormalig Monuta Charity Fund)

Slachtofferhulp Nederland helpt na misdrijven, verkeersongevallen, rampen en calamiteiten. Slachtoffers en nabestaanden kunnen bij de stichting terecht voor emotionele steun, voor hulp in het strafproces en voor ondersteuning bij het vergoed krijgen van schade.

Voor de nabestaanden van de ramp bij Tripoli stond Slachtofferhulp Nederland vanaf het eerste moment klaar. Door het bieden van maatwerk, konden de nabestaanden rekenen op de ondersteuning waar zij op dat moment behoefte aan hadden en zo lang als zij dat zelf wilden.

www.slachtofferhulp.nl | TwitterKroll Ontrack is een gerenommeerd Amerikaans bedrijft dat een cruciale rol heeft gespeeld in de recovery van zwaar beschadigde datadragers in nauwe samenwerking met de stichting. Het bedrijf heeft hierbij aangetoond zelfs de moeilijkste kwesties met veel deskundigheid en ervaring te onderzoeken om zo foto's en films van slachtoffers terug te leiden naar nabestaanden.

www.ontrackdatarecovery.nl